dot dot
dot
dot
dot
dot
บทพิสูจน์ให้ผลตอบแทน

 

คุณวิสันต์ สินธุนนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด
 
กล่าวว่า จะมุ่งมั่นให้การปลูกปาล์มน้ำมันอย่างบูรณาการ ด้วยวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์
 
*จะทำทุกวิถีทางเคียงคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อหนึ่งเดียว.......ในใจลูกค้า ด้วยสุดยอดคุณภาพสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงและปริมาณผลผลิตสูง โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง   มิให้ต้อง
สูญเสียรายได้ที่ควรจะได้   ต้องหลุดหายไปปีละหลายหมื่นล้านบาท  ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้อย่างมีเหตุมีผล  โดยขอให้
ทุกฝ่ายเปิดใจกว้างอย่างบริสุทธิ์ใจยอมรับข้อเท็จจริง และส่งเสริมปลูกสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงไม่ควรไปยึดติดกับคำว่า ของกูของมึง มุ่งเดินหน้าสู่เป้าหมายเพื่อผลประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดในอาชีพต่อหน่วยพื้นที่เท่ากันให้เกิดขึ้นโดยพลัน  เพื่อซื้อเวลาโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในโลก ณ ปัจจุบันนี้   ซึ่งจะก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างแท้จริง สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่างามในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ 
                                                             
ถือเป็นการสร้างโอกาสครั้งสำคัญที่ยิ่งใหญ่แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศไทย
*จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปลูกปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพนำร่อง สายพันธุ์ที่ดีที่สุด เพื่อก้าวไปสู่การเกษตรยั่งยืนเป็นเป้าหมายให้ ผลตอบแทน เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 10,000 บาทต่อไร่ต่อปีให้เกษตรกรประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสตลอดไป
เพื่อความกระจ่างชัด ใน 3 ประโยคที่กล่าวมา ดังนี้
1.สายพันธุ์ที่ดีที่สุดหมายถึง สายพันธุ์คอมแพคท์ซึ่งป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกในด้านปาล์มน้ำมัน เป็นสายพันธุ์ที่ บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด นำเข้ามาเพาะเมื่อปี 2545 และเริ่มปลูกในแปลงทดลองเมื่อเดือน สิงหาคม 2547  ซึ่งปัจจุบันมี อายุ 7 ปี 3 เดือนแล้ว ติดตามข้อมูลการให้ผลผลิต   และนับจำนวนผลทะลายบนต้นเพื่อเปรียบเทียบปรากฏว่า  มากกว่า สายพันธุ์อื่นๆ ทุกสายพันธุ์ที่ปลูกในแปลงทดลองด้วยกันและในปี 2552-2553 นำผลปาล์มทะลายสุกไปวิเคราะห์การให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันกับสายพันธุ์อื่นๆที่มีคุณภาพสูงรวมจำนวน 12 ครั้ง (ประมาณเดือนละครั้ง) ซึ่งสูงกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ทุกสายพันธุ์มาก ทั้ง 12 ครั้ง และเมื่อกลางปี 2554 ได้วัดความสูงของลำต้น วัดความยาวของกิ่งทางใบ และชั่งน้ำหนักผลทะลายสุกเปรียบเทียบกับสายพันธุ์หนึ่งในอดีตที่ถือว่ามีคุณภาพสูง สายพันธุ์ละจำนวน 50 ต้น และ 50 ผลทะลายสุก สรุปผลจาก 50 ตัวอย่างโดยเฉลี่ย สายพันธุ์คอมแพคท์กิ่งทางสั้นกว่า 55 - 60 เซนติเมตร ลำต้นต่ำกว่า 15 - 20 เซนติเมตร และผลทะลายสุกมีน้ำหนัก หนักกว่า 2 กิโลกรัม สายพันธุ์ที่นำมาเปรียบเทียบนี้ปลูกบนพื้นที่เดียวกันปลูกพร้อมกันและการบำรุงรักษา การให้ปุ๋ยเหมือนกัน ไม่มีระบบน้ำเป็นพื้นที่นาร้าง  อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
และจากประสบการณ์ปลูกปาล์มมานาน 27 ปี ขอยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน
          2.  ผลตอบแทน   หมายถึง  ตั้งแต่ต้นน้ำเริ่มสร้างดอกออกผลจนถึงปลายน้ำในรูปน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ซึ่งผ่านขบวนการสกัดจากผลปาล์มทะลายสุกแล้ว
          3.  มากกว่าเดิม คำว่า “เดิม” ในที่นี้ให้หมายถึง ในเกณฑ์เฉลี่ยของผลผลิตที่ปลูกสายพันธุ์ทั่วไป และปลูกบนพื้นที่ทั่วไป ณ ปัจจุบันนี้

 

การเปรียบเทียบระหว่างการปลูกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ทั่วไป บนพื้นที่ทั่วไปกับการปลูกสายพันธุ์คอมแพคท์
บนพื้นที่ทั่วไปเช่นกัน  ซึ่งปลูกสายพันธุ์คอมแพคท์ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000 บาท ต่อไร่ต่อปี ดังนี้
 
*ในปัจจุบันปลูกสายพันธุ์ทั่วไปบนพื้นที่ทั่วไปเกณฑ์เฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่โรงงานสกัดได้จากผลปาล์มสุกอยู่ที่ 17%-19% ซึ่งการเปรียบเทียบผลตอบแทนครั้งนี้ ใช้ 19% และผลผลิตต่อไร่ต่อปีทั่วไปใช้น้ำหนัก 3,000 กิโลกรัมเป็นเกณฑ์เฉลี่ยโดยประมาณมาคำนวณผลตอบแทน
 
ใน1ไร่1 ปี มีผลตอบแทนในรูปน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)
=3,000 กิโลกรัมX19%ได้น้ำมันปาล์มดิบ(CPO) =570  กิโลกรัม 
ปัจจุบันน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ราคากิโลกรัมละ 31 บาท ผลตอบแทนคิดเป็นเงิน = 570 X 31= 17,670  บาท      
ค่าใช้จ่ายต่อไร่ต่อปี คำนวณจากกิโลกรัมละ 2.10 บาท (โดยประมาณ) ของผลผลิตทั้งปี =3,000X2.10= 6,300   บาท
 
ใน1ไร่1ปีปลูกสายพันธุ์อื่นๆที่ปลูกทั่วไปให้ผลตอบแทน เมื่อหักค่าใช้จ่าย   = 17,670 – 6,300      =  11,370  บาท
 
      
 
           *สำหรับการปลูกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพคท์   ซึ่งให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันของผลปาล์มทะลายสุกสูงมากจากการวิเคราะห์ จากสถาบันของรัฐ 2 แห่งและจากโรงงานของเอกชนอีก 12 ครั้ง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันมากกว่า 32%แต่ใช้เพียง32%มาคำนวณ เมื่อหักความสูญเสียระหว่างทางการสกัดยังเหลือสุทธิ เท่ากับ 32 X .87 = 27.84% การเปรียบเทียบผลตอบแทนครั้งนี้ใช้ เพียง 25% เท่านั้น ส่วนผลผลิตต่อไร่ต่อปีนั้นซึ่งสายพันธุ์คอมแพคท์
ปลูกได้ 28  ต้น ย่อมมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก  3,000  กิโลกรัม เป็น      
                                    =  3,000 x 28           =  3,818   กิโลกรัม                                                                        
                                              22
ใน1ไร่1ปีมีผลตอบแทนในรูปน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)=3,818กิโลกรัม X 25%ได้น้ำมันปาล์มดิบ(CPO)  = 954.50 กิโลกรัม ปัจจุบันน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)ราคากิโลกรัมละ 31 บาท ผลตอบแทนคิดเป็นเงิน = 954.50 X 31 = 29,589.50 บาท    ค่าใช้จ่ายต่อไร่ต่อปี คำนวณจากกิโลกรัมละ 2 บาท (โดยประมาณ)ของผลผลิตทั้งปี  
= 3,818 X 2  = 7,636.00  บาท                                     
 
ใน 1ไร่ 1 ปี ปลูกสายพันธุ์คอมแพคท์ให้ผลตอบแทน เมื่อหักค่าใช้จ่าย = 29,589.50 - 7,636      =   21,953.50  บาท
 
              สรุปปลูกสายพันธุ์คอมแพคท์ 1ไร่ ใน1ปี ปลูกบนพื้นที่ทั่วไปให้ ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 
(ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ปลูกสายพันธุ์อื่น ๆ บนพื้นที่ทั่วไปเช่นเดียวกัน)เท่ากับ  21,953.50 - 11,37010,583.50บาท(หนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) 
  
ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทยประมาณ   4,000,000 ไร่ ถ้าปลูกด้วยสายพันธุ์คอมแพคท์
 
เงินที่ควรจะได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมปีละ = 4,000,000X 10,583.50 
 
                                                            = 42,334,000,000 บาท              
                    
ใน 1 ไร่ 28 ต้น ปลูกสายพันธุ์คอมแพคท์มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมปีละ= 10,583.50 บาท
 
ถ้าปลูกสายพันธุ์คอมแพคท์ 1 ต้น ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมปีละ = 10,583.50  =  378 บาท (377.98 บาท)
                                                                                                         28
 
ปลูกสายพันธุ์คอมแพคท์ ทุก 1 ต้น ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 378  บาท / ต่อปี
 
ผลของตัวเลขที่คำนวณนี้เป็นการเฉลี่ยโดยประมาณการ อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่ด้วยวัตถุประสงค์ประเด็นหลักเพื่อ กระตุ้น ปลุกเร้า ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกสายพันธุ์ดีมาปลูก ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนต่างกันราวฟ้ากับดิน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสม (TENERA) เช่นเดียวกัน แต่สายพันธุ์คอมแพคท์เหนือกว่าทั้งการให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันและปริมาณผลผลิต และสายพันธุ์คอมแพทค์ยังมีข้อดี กล่าวคือ ลำต้นใหญ่แข็งแรง ข้อถี่ สูงช้า มีอายุการเก็บเกี่ยวผลนานถึง 35 ปี ประหยัดค่าแรงการเก็บเกี่ยวเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆและมีผลทะลายใหญ่มากกว่า 25 กิโลกรัมเมื่อโตเต็มที่ และสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ในเมืองไทยเหมือนสายพันธุ์อื่น ๆ ทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอื่น ๆ ยกเว้นภาคใต้ (ตั้งแต่ใต้ชุมพรลงไป) ต้องมีระบบน้ำป้อนให้แก่ต้นปาล์มในช่วงหน้าแล้ง และจะให้ผลผลิตไม่ต่างจากที่ปลูกภาคใต้มากนัก แต่ถ้าคิดจะปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่แห้งแล้งที่ฝนทิ้งช่วงนานถึง 3 เดือน และไม่มีระบบน้ำในช่วงหน้าแล้งนั้น ไม่สมควรลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันเป็นอย่างยิ่งจึงกล่าวได้ว่า “สายพันธุ์ดี ชัยภูมิดี สำเร็จไปแล้ว 99% ”
 
ปัจจุบันบริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด มีสายพันธุ์คอมแพคท์ปลูกเมื่อ เดือนสิงหาคม 2547 ซึ่งมีอายุ 7 ปี 3 เดือน จำนวนประมาณ 3,000 ต้น เชิญพิสูจน์ของจริงได้ในแปลงทดลอง  ติดต่อคุณวิสันต์ สินธุนนท์ โทร 081 - 8948222 
 
ถึงแม้ต้นทุนทางสังคมจะต่างกันในเรื่อง สถานะ อายุ อาวุโส คุณวุฒิบุคคลากร ความไว้วางใจ สีสรรค์ภาพต่าง ๆ ทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ใช่เครื่องชี้วัดยืนยันถึงคุณภาพสายพันธุ์ดีเสมอไป
 
แต่สายพันธุ์ที่ผ่านสายตาปีแล้วปีเล่า และวิเคราะห์การให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันในห้องแล็ปครั้งแล้วครั้งเล่ามากกว่า 40 ครั้ง 40 ตัวอย่าง  ซึ่งผลปรากฎออกมาว่ามีคุณภาพดีจริงตามที่พิสูจน์ได้เท่านั้น จึงจะเป็นเครื่องชี้วัดต่างหากที่ยืนยันถึงคุณภาพสายพันธุ์ดีได้
 
อีกไม่นานเกินรอ เกษตรกรทั่วประเทศจะต้องรู้คุณสมบัติที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษของสายพันธุ์คอมแพคท์ดังกล่าว   เนื่องจากมีการจำหน่ายต้นกล้าปาล์มไปปลูกทั่วทุกภาคของประเทศ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา
 
เกษตรกรต้องรอบคอบ กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ฝากวิถีชีวิตนี้ให้แก่ใคร ซึ่งจะไม่เพลี่ยงพล้ำเสียการเกินแก้ หมายความว่าไม่เสียหายทั้งปวง เสียใจ เสียโอกาส เสียทรัพย์ เสียกำลังใจ และเสียเวลาเกินที่จะเยียวยาแก้ไขได้ ฉะนั้นการตัดสินใจเลือกซื้อกล้าปาล์มน้ำมันนั้น อย่าหลงเชื่อนายหน้าหรือบุคคลใด ๆ ที่มีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ เสมือนหนึ่งการเลือกคู่ชีวิตเราก็อย่าหลงคารมแม่สื่อ มิฉะนั้นแล้ว ท่านอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานตลอดชีวิตนี้ 
 
จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะประชาสัมพันธ์ไปสู่สมาชิกอีกมากมายที่กำลังคิดจะปลูกปาล์มน้ำมัน
 
“ เพียงท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงกันเลือกปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีก็ช่วยชาติได้อย่างภาคภูมิใจ ”

 www.SintusatePalmoil.com Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 96 หมู่ 5 ตำบล  เขาพนม อำเภอ เขาพนม จังหวัด  กระบี่ 81140
เบอร์โทร :  075-689555, 075-689349     
มือถือ :  099-8789442,062-5322929,097-9782289,097-9782423
แฟ็กซ์ :  075-689049
อีเมล : sale.sintusate@gmail.com